VEDTÆGTER

Vedtægter for Grundejerforeningen "EGESKOV"

Du kan hurtigt vælge dig frem til det du ønsker ved at klikke på overskrifterne herunder:
Navn, hjemsted og formål
§1
Foreningens navn er "Grundejerforeningen EGESKOV".
§2

Foreningens hjemsted er Bjerringbro Kommune under Kjellerup ret, der er foreningens værneting.

§3
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.
Under foreningen henhører parcellerne ved Brorsonsvej, Kingosvej, Nedermarken og Bakkedraget. De til enhver tid værende ejere er forpligtede til at være medlem af foreningen. Undtaget herfra er parcellen Bakkedraget nr. 4. Grundejerforeningen forpligter sig til at optage denne parcel som medlem såfremt krav herom skulle fremkomme.
TIL TOP
Pligter for foreningen og de enkelte medlemmer
§4

De under foreningens område hørende veje og stier, som er anlagt af det offentlige, skal fortsat bestå som offentlig vejanlæg.

Kommunen
Befæstelser i kørebaner, fortove, overkørsler og stier samt belysning vedligeholdes af kommune, der efter gældende regler også foretager renholdelse og vintervedligeholdelse (snerydning og glatførebekæmpelse) af vejenes kørebaner samt hoved cykel/gangsti, der går fra Bjerring Byvej til tunnel ved Grundtvigsvej.
Foreningen Renholdelse af vintervedligeholdelse (græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, udskiftning af eventuelle udgåede træer) af græsrabatter langs hovedstier og stamveje, samt fællesarealer påhviler grundejerforeningen.
Vintervedligeholdelse (snerydning og glatførebekæmpelse) af hovedstier og forbindelsesstier påhviler tillige grundejerforeningen.
Den enkelte grundejer De enkelte medlemmer skal sørge for renholdelse, herunder snerydning og glatførebekæmpelse af fortov ud for egen grund ved boligveje og forbindelsesstier. Såfremt ren- og vedligeholdelse ikke opfyldes af den enkelte grundejer, er den til enhver tid siddende bestyrelse berettiget til at formidle det nødvendige for den enkelte grundejers regning.

Grundejerforeningen kan med byrådets tiltrædelse og efter lovlig vedtagelse af generalforsamlingen beslutte, at også de i stk. 4 omhandlede ren- og vedligeholdelsesarbejder ud for hver enkelt parcel skal foretages helt ved kollektiv foranstaltning.

For så vidt angår udførelse af de forannævnte vedlige- og renholdelsesarbejder m.v. forestår grundejerforeningen disse forpligtelsers effektuering og træffer de fornødne aftaler hertil.

Udgifterne pålignes de enkelte medlemmer, således at grundejerforeningens medlemmer er solidarisk forpligtede til at udrede de bidrag til de forannævnte vedlige- og renholdelsesarbejder samt administration og andre ydelser, som lovligt måtte blive vedtaget af foreningen.

Fordeling af udgifterne sker i forhold til parcelantallet.

TIL TOP
Kontingent
§5

Størrelsen af kontingentet til foreningen fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingentet forfalder til betaling den 1. maj.

Den til enhver tid værende ejer af en parcel hæfter for kontingentet til grundejerforeningen, og dette gælder også selv om den pågældende ejendom er overtaget ved tvangsauktion.

Det påhviler bestyrelsen at udsende opkrævninger hurtigst muligt efter generalforsamlingen.

Hvis et medlem ikke har betalt kontingentet senest den 1. juni, er bestyrelsen berettiget til at søge beløbet tvangsindrevet. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen svarende til 1/4 af årskontingentet.

TIL TOP
Organisation og ledelse
§6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og har den endelige afgørelse i foreningens indre anliggender samt i foreningens stilling overfor trediemand.
§7

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

På enhver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning om det forløbne år
3.
Aflæggelse af revideret regnskab
4.
Rettidigt indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
5.
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
7.
Valg af bestyrelsessuppleant
8.
Valg af revisor
9.
Valg af revisorsuppleant
10.
Eventuelt - Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning
§8

På den ordinære generalforsamling, der er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet, afgøres, bortset fra nedennævnte undtagelser, alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Ændring af lovene kan kun finde sted med Bjerringbro byråds tiltrædelse.

Til ændring af vedtægterne samt til optagelse af lån kræves, at flertallet udgør min. 25% af samtlige medlemmer. Opnås der ikke det fornødne flertal for forslag, kan der på bestyrelses foranledning eller efter begæring af medlemmerne indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling, og hvor spørgsmåles afgøres endeligt ved simpel stemmeflerhed.

§9

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på begæring af bestyrelsen eller såfremt mindst 10 medlemmer fordrer det.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med 14 dages varsel , og med indkaldelsen skal medfølge dagsorden.

§10
Ophævelse af foreningen kan kun ske med Bjerringbro byråds samtykke. Der udkræves til opløsning, at mindst 25% af samtlige medlemmer stemmer herfor.
§11

Stemmeret har enhver under foreningen hørende grundejer.

Hver ejendom giver ret til 1 stemme, der kan udøves ved skriftlig fuldmagt.

Ingen kan udøve sin stemmeret, sålænge han er i restance med forfaldne ydelser, bortset fra tilfælde, hvor sagen vedrører restanten selv.

§12

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt med 14 dages varsel.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en forhandlingsprotokol, der skal underskrives af formanden og dirigenten.

Kortfattet resumé af generalforsamlingen udsendes til samtlige parceller med årsprogram.

§13

Foreningen ledes af bestyrelsen, der selv fastsætter sin forretningsorden.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen, 2 på lige årstal, 3 på ulige, 2 revisorer vælges forskudt, bestyrelse og revisorer vælges for 2 år ad gangen.
Suppleanter vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.

De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er, som vederlag for deres arbejde, fritaget for kontingent i valgperioden. Dette gælder også selv om et bestyrelsesmedlem på grund af flytning, død eller lignende fratræder i en valgperiode.

Suppleanter, der træder ind i stedet for et afgående medlem, får tilbagebetalt deres kontingent.

Bestyrelsen, som konstituerer sig selv, repræsenterer foreningen overfor trediemand i alle forhold.

Foreningen tegnes overfor trediemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i forening. Kasseren alene er dog berettiget til at kvittere udlægsattester, tinglyst for restancer til foreningen medlemmernes ejendomme til aflysning.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, som underskrives af alle fremmødte bestyrelesmedlemmer.

TIL TOP
Regnskab
§14
Forenings regnskabsår er kalenderåret (1.1-31.12), og regnskabet skal afgives til revision senest den 15. februar. Afskrift af det reviderede regnskab tilstilles medlemmerne samtidigt med indkaldelsee til generalforsamling.
Nærværende love, der den 8.3.1988 er ændrede af grundejerforeningen Egeskov, er fra samme dato bindende for foreningens medlemmer, indtil der i overensstemmelse med bestemmelserne i §8 foretages lovlige ændringer af generalforsamlingen.
Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen og er underskrevet af foreningens daværende bestyrelse den 8. marts 1988. Vedtægterne er tiltrådt af Bjerringbro byråd, Udvalget for teknik og miljø, den 15. november 1988.