MEDDELELSER
Grundejerforeningen Egeskov afholder ordinær generalforsamling

TIRSDAG DEN 10. MARTS 2020 KL. 19:30
I BJERRINGBRO IDRÆTSPARK i lokale 6.
Dagsorden ifølge vedtægter:
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning om det forløbne år
3.
Aflæggelse af revideret regnskab
4.
Rettidigt indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
5.
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent)
6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Jens Storgaard (modtager genvalg).
  Franco Latrina (modtager ikke genvalg).
7.
Valg af bestyrelsessuppleant
På valg er: Jan Pedersen
8.
Valg af revisor
På valg er: Bente Krogsgaard Løth (modtager genvalg)
9.
Valg af revisorsuppleant
På valg er: Aksel H. Sørensen (modtager genvalg).
10..
Eventuelt
Med venlig hilsen
Grundejerforeningen EGESKOVs bestyrelse

Indkomne forslag kan mailes til: formand@gf-egeskov.dk eller afleveres på Nedermarken 60 Bjerringbro senest søndag d. 2 marts